Important customer information: January 1st. 2021 : BIG changes at SimWare !  Read more

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (SimWare Simulations SPRL) via de website www.simw.com aangaat. Tenzij anders overeengekomen, wordt indien
nodig de integratie van de door u gebruikte eigen voorwaarden tegengesproken.

(2) Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet
gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid. Een ondernemer is elke
natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in
naam van hun onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Totstandkomen van contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen
.
(2) Onze aanbiedingen op internet zijn niet bindend en geen bindend aanbod voor het afsluiten van een contract.

(3) U kunt een bindend koopverdrag (bestelling) via het online winkelwagensysteem afleveren.
Hierbij worden de goederen die gekocht gaan worden in de 'winkelwagen' geworpen. Via de juiste knop in de
navigatiebalk kunt u dan de 'winkelwagen' oproepen en daar op elk moment veranderingen doorvoeren. Na het
oproepen van de pagina 'kassa' en na het invoeren van de persoonlijke gegevens zoals de betaal- en
verzendvoorwaarden worden nog eens alle bestelgegevens op een overzichtspagina weergegeven.
Voor het indienen van de bestelling krijgt u hier de gelegenheid om alle gegevens opnieuw te controleren, te
wijzigen (ook via de functie "vorige" van uw internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door het verzenden van de bestelling via de knop "bestellen met verplichte betaling" gaat u een bindend aanbod bij ons aan. Hierna ontvangt u een automatische gegenereerde email als ontvangstbevestiging van uw bestelling, die nog niet leidt tot de contractsluiting.

(4) De aanvaarding van het aanbod (en dus de contractsluiting) gebeurt binnen 2 dagen door de schriftelijke
bevestiging (bijvoorbeeld e-mail) waarin het uitvoeren van de bestelling of de levering van de goederen
(orderbevestiging) aan u bevestigd wordt.
Als u geen gepast bericht krijgt, bent u niet langer gebonden aan uw bestelling. Reeds verleende diensten zullen
in dit geval onmiddellijk worden terugbetaald.

(5) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting
gebeurt  via e-mail gedeeltelijk automatisch. Daarvoor dient u er zeker van te zijn dat het bij ons bekende
emailadres correct is en dat u de door ons verzonden e-mail ook gegarandeerd ontvangt en vooral niet door de
spamfilter wordt verhinderd.

§ 3 Totstandkoming van de overeenkomst bij downloadbare producten

(1) Voorwerp van overeenkomst is de verkoop van download-producten (digitale inhoud, die niet op een fysieke
gegevensdrager geleverd wordt). Al met het instellen van de betreffende downloadbare producten op onze
website leggen wij u een bindend aanbod voor tot de sluiting van een koopverdrag volgens de voorwaarden
aangegeven in de productbeschrijving.

(2) Het koopverdrag komt via het online winkelwagensysteem als volgt tot stand:
Hierbij worden de downloadbare producten die gekocht gaan worden in de 'winkelwagen' geworpen. Via de juiste
knop in de navigatiebalk kan de klant dan de 'winkelwagen' oproepen en daar op elk moment veranderingen
doorvoeren. Na het oproepen van de pagina 'Kassa' en na het invoeren van de persoonlijke gegevens zoals de
betaal- en verzendvoorwaarden worden nog eens alle bestelgegevens op een overzichtspagina weergegeven.
Voor het indienen van de bestelling krijgt u hier de gelegenheid om alle gegevens opnieuw te controleren, te
wijzigen (ook via de functie "vorige" van uw internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door het versturen van de bestelling via de knop "bestellen met verplichte betaling", verklaart u wettelijk de
bindende aanvaarding van het aanbod, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt.

(3) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting
gebeurt via e-mail gedeeltelijk automatisch. U kan er zeker van zijn dat het door u bij ons bewaarde e-mailadres
juist is, de ontvangt van de e-mail technisch zeker is en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd.

§ 4 Gebruikerslicentie downloadbare producten

(1) De aangeboden downloadbare producten zijn auteursrechtelijk beschermd. U ontvangt bij elk bij ons gekocht download-product een enkelvoudige gebruikerslicentie, voor zover in de betreffende offerte niet anders is aangegeven.

(2) De enkelvoudige gebruikerslicentie omvat de toestemming een kopie van het downloadbaar product op te slaan en/of af te drukken voor uw persoonlijk gebruik op uw computer of ander elektronisch apparaat.
Elke verdere kopie is verboden. Het is voor u uitdrukkelijk verboden gegevens of delen ervan te veranderen of te
bewerken en op de een of andere manier particulier of commercieel aan derden beschikbaar te stellen.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt retentierecht enkel uitoefenen in zoverre het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) Het product blijft tot volledige betaling van de koopprijs onze eigendom.

§ 6 Garantie

(1) Er bestaan wettelijke garantierechten.

(2) Als consument, wordt u gevaagd om de goederen direct na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en
schade te controleren en zowel ons als de transporteur zo snel mogelijk eventuele klachten mee te delen. Indien
u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke aanspraak op garantie.

§ 7 Rechtskeuze, plaats van betaling, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze keuze van het recht alleen, voor zover dit
betekent de bescherming door dwingende bepalingen van de wet van het land van de gewone verblijfplaats van
de consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) Plaats van uitvoering voor alle prestaties uit de met ons bestaande zakenrelaties zoals de bevoegde
rechtbank is onze verblijfplaats, in zoverre u geen consument, maar koopman, rechtspersoon van het openbaar
recht of van publiekrechtelijk speciaal vermogen bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegdheid in
Oostenrijk of de EU hebt, of als uw woonplaats of uw gewoonlijke verblijfplaats op het moment van de klacht niet
gekend is. De bevoegdheid, ook de rechtbank in een andere gerechtsgebied aan te roepen, blijft hiervan
onberoerd.

(3) De bepalingen van het VS-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Klanteninformatie

1. Identiteit van de verkoper
SimWare Simulations SPRL
450 Avenue Paul Gilson
1620 Drogenbos
België
Telefoon: 02955760310
E-mail: info@simware.shop

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen
zonder rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr

Wij zijn niet bereid aan geschillenbeslechtingsprocedure alvorens geschillencommissies voor gebruikers deel te
nemen.

2. Informatie over het tot stand komen van het contract

De technische stappen die verband houden met het sluiten van een contract, het sluiten van een contract zelf en
de correctieopties worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement “het sluiten van een contract” in
onze standaard zakelijke voorwaarden (deel I.).

3. Taal van het contract, opslaan van de tekst van het contract

3.1 De taal van het contract is Duits.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via
het online winkelwagensysteem kunnen de contractgegevens via de afdrukfunctie van het browser geprint
worden of elektronisch opgeslagen worden. Na ontvangst van de bestelling bij ons, worden de bestelgegevens,
de door de wet vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nog eens via
e-mail naar u verzonden.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of de dienst

De essentiële kenmerken/voorwaarden van de goederen en/of diensten kunt u vinden in de betreffende offerte.

5. Prijzen en betalingsmogelijkheden

5.1 De in de respectieve aanbiedingen getoonde prijzen en verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijs. Ze
omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn via een bijbehorende knop op onze
internetsite of in de betreffende offerte oproepbaar, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk vermeld
en komen extra voor uw rekening, voor zover de levering niet vrij van verzendkosten is toegezegd.

5.3 Als de goederen worden geleverd aan landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan
waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldovermakingen (overdrachts- of
wisselkosten van de kredietinstellingen), die u zelf moet betalen. Eventuele kosten voor het overmaken van geld
zijn voor uw rekening, ook als de goederen aan een EU-lidstaat worden geleverd, maar de betaling is buiten de
Europese Unie geregeld.

5.4 De ter beschikking staande betalingsmethoden staan onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze internetsite of in de betreffende offerte vermeld.

5.5 Tenzij anders vermeld, zijn de vorderingen van het voltooide contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringstermijn en eventueel bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder
een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze internetsite of in de betreffende offerte.

6.2 Voor zover u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige
verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending pas met de levering van de goederen op u
overgaat, onafhankelijk of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelf een niet door ons
aangeduid transportbedrijf of een andere persoon de opdracht gegevens hebt de levering uit te voeren.

7. Wettelijke garantierechten

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt gebaseerd op de regeling "Garantie" in onze algemene voorwaarden
(deel I).